Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en AVG

Artikel 1 | Definities

Algemene voorwaarden Diana Riezebos mediation & coaching:
a. Diana Riezebos mediation & coaching: de eenmanszaak Diana Riezebos mediation & coaching, gevestigd te Kampen, met inbegrip van de natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Diana Riezebos werkzaam zijn.
b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Diana Riezebos mediation & coaching tot het verrichten van mediation en/of coaching.
c. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Diana Riezebos mediation & coaching en de cliënt.
d. Honorarium: de financiële vergoeding die Diana Riezebos mediation & coaching in rekening brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande, aanvullende – en vervolgovereenkomsten van opdracht tussen Diana Riezebos mediation & coaching en cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 | Overeenkomst

a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Diana Riezebos mediation & coaching. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
b. Cliënt stemt ermee in, dat Diana Riezebos mediation & coaching de verleende opdracht onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in dienst van Diana Riezebos mediation & coaching laat uitvoeren en in voorkomende gevallen met inschakeling van derden.
c. Diana Riezebos mediation & coaching zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
d. Cliënt stemt ermee in dat Diana Riezebos mediation & coaching in de communicatie met hem en met derden gebruik maakt van email.
e. Zowel cliënt als Diana Riezebos mediation & coaching is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 4 | Honorarium En Declaratie

a. Diana Riezebos mediation & coaching brengt de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van cliënt in rekening op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Diana Riezebos mediation & coaching kan het uurtarief per 1 januari aanpassen en/of een inflatiecorrectie toepassen.
b. Het honorarium wordt vermeerderd met omzetbelasting.
c. Diana Riezebos mediation & coaching is gerechtigd om van cliënt een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in de betreffende overeenkomst.
d. Het honorarium wordt in beginsel na iedere sessie, of bij een langer traject per maand in rekening gebracht. De betalingstermijn is 8 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
e. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is hij de geldende wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag verschuldigd. Diana Riezebos mediation & coaching is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Diana Riezebos mediation & coaching jegens cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het volgens de polis voor rekening van Diana Riezebos mediation & coaching komende eigen risico.
b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Diana Riezebos mediation & coaching jegens cliënt beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
c. Diana Riezebos mediation & coaching is voor eventuele tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Diana Riezebos mediation & coaching bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

Artikel 6 | Klachten- En Geschillenregeling

Op de rechtsverhouding tussen Diana Riezebos mediation & coaching en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACYVERKLARING EN AVG

Ik vind jouw privacy erg belangrijk en waarborg die op alle mogelijke manieren. Mijn website is volledig beveiligd, ik heb nooit onrechtmatig e-mailadressen verzameld en ga heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben over welke persoonsgegevens ik van jou bewaar en/of gebruik, lees dan mijn privacyverklaring.

In verband met de nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 is ingegaan, informeer ik jou het volgende over mijn privacybeleid.

Jouw privacy en jouw persoonsgegevens

Ik, Diana Riezebos Mediation & Coaching gevestigd te Kampen en geregistreerd bij de KvK onder nummer 65064615, respecteer alle persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website, mijn potentiële relaties en klanten. Ik ga zorgvuldig met jullie gegevens om, deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden. Je gegevens zullen uitsluiten aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling en wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van mijn dienstverlening (zoals bijvoorbeeld administratie en technische support) of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Je gegevens worden rechtmatig verwerkt, deze gegevens zijn goed beveiligd en zullen alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou worden gedeeld met derden.

Alle gegevens die je met mij deelt via deze website worden via een beveiligde verbinding (SLL) aan mij verstuurd.

Welke gegevens verzamel ik van jou?

Wanneer je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een online training/cursus/workshop of webinar, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal ik aan jou vragen de volgende gegevens aan mij te verstrekken:

Voor en achternaam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Bedrijfsnaam;

Bedrijfsadresgegevens;

IP-adres (geanonimiseerd);

Locatiegegevens;

Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;

Internetbrowser en apparaat type;

BTW-nummer;

Foto’s: ik maak en verwerk foto’s, die gemaakt worden tijdens een workshop, event of training op locatie. Deze worden alleen met jouw toestemming gepubliceerd;

Contactgeschiedenis;

Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op mijn website, telefonisch en/of in correspondentie.

Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar oud.

Je gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor goede zorg. Wanneer een traject afgerond is, verwijder ik al jouw gegevens.

Je kan te alle tijde vragen om het wissen van je persoonsgegevens en jouw toestemming tot mijn verwerking van je persoonsgegevens intrekken.

Tevens kun je bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk.

Je krijgt bericht van mij wanneer er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.

Ik hoop natuurlijk dat je tevreden bent met hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Ben je dit niet? Laat het mij dan weten.

Met vriendelijke groet,

Diana Riezebos

Mijn website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Lees meer over de cookies in de algemene voorwaarden. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, klikt u op "Oke".